Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sorumlusu İWT DİJİTAL MEDYA AJANSI LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “İWT” olarak anılacaktır)’dir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Genel Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda İWT olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda İWT’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanmaktadır.

İWT olarak faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda İWT olarak müşterilerimize ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz. İWT, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu
“Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından İWT ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde bilişim hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş Kıbrıs Şehitleri Cad. No:185 K:6 D:601 Alsancak-Konak/ İzmir adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren İWT’dir.

İşlenen Kişisel Veriler
KVK Kanunu’nu Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (Kişisel Veri) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
İWT tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. İWT tarafından işlenen kişisel verilerin amaçları şunlardır:
• Müşteri hesabı oluşturulabilmesi,
• Müşteri hesabının kime ait olduğunun tespitinin yapılabilmesi adına yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Müşterilerin gerçek kişi olduğunun teyit edilebilmesi ve bu kapsamda yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
• Oluşturulan hesaplar ile ilgili şüpheli durumların oluşması halinde güvenliğin sağlanabilmesi ve müşteri teyidinin gerçekleştirilebilmesi,
• .tr domain transferleri açısından zorunlu bilgilerin temin edilebilmesi,
• Lisans ürünlerinin tescilinin yapılabilmesi,
• Güvenliğin temini
• Alınan SSL hizmetlerinin kapsamı uyarınca sertifika oluşturulabilmesi adına zorunluluk teşkil etmesi,
• Pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
• Reklam, tanıtım, pazarlama ve kampanya amacıyla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
• Hizmetler ve müşteri talep ve şikayetleriyle ilgili iletişim kurulabilmesi,
• Müşteri desteği taleplerinin yürütülebilmesi,
• Siparişlerin oluşturulabilmesi ve sipariş sürecinin takibi,
• Müşteri talep ve şikayetlerinin takip edilerek çözüme kavuşturulabilmesi,
• Geriye yönelik siparişlerin takibi,
• Ödemelerin gerçekleştirilebilmesi,
• Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem güvenliğinin temini,
• Ödeme ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi,
• Tahsilat ve tediye makbuzlarının oluşturulabilmesi,
• Uzaktan destek hizmetlerinin yönetilmesi,
• Kullanılan yazılım için destek talebinde bulunulması durumunda İWT tarafından gerekli durumlarda konuyla ilgili üretici firmaya destek talebinin ulaştırılması ve ilgili firmaların uzaktan erişiminin sağlanması,
• Ürünlerin teslimat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
• Hizmetlerimizin sunulması gerek İWT’nin gerekse sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İWT belirli durumlarda KVKK m. 8 ve m. 9’da gösterilen şartlarda kişisel verilerinizi aktarabilir. Bu kapsamda KVKK m. 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, denetim işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi sebepleriyle aşağıda belirtilen firmalara kişisel veri aktarımında bulunabilir:
• Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda ilgili bankalara, ödeme hizmetlerini yürüten firmalara ve mali müşavir firmamıza,
• Mali yükümlülüklerin yerine getirilebilesi adına mali müşavir firmamıza
• Müşteri santralini kullanmanız durumunda çağrı merkezi ve santral hizmeti alınan üçüncü kişi iş ortaklarımıza,
• Lisans Hizmeti sağlamak için Lisans üreten veya aracı firmalara
• SSL hizmeti oluşturmak için SSL üretici veya aracı firmalara
• İleti Yönetim Sistemi’ne yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
• Denetimlerin gerçekleştirilmesi adına denetim firmalarına,
• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve resmi taleplerin yerine getirilebilmesi adına kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere ve avukatlık bürosuna.
KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt dışında mukim aşağıda belirtilen firmalara açık rızanızın varlığı halinde veri güvenliği önlemlerine riayet edilerek kişisel veri aktarımında bulunulabilir:
• İş ortaklarımız olan kayıt kuruluşlarına, ICANN Akredite veri depolama firmalarına, hizmet aldığımız domain kayıt firmalarına, SSL kayıt firmalarına, SSL kayıt aracı firmalarına, yazılım firmalarına, lisans satışı yapan aracı firmalara,
• Uzaktan teknik destek verilmesi durumunda Anydesk, Teamviewer, Whatsapp gibi üçüncü parti yazılımlara açık rızanıza istinaden aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Genel Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda İWT olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, iş ilişkisi süresince İWT tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla, e-posta, fax ve/veya telefon görüşmeleri aracılığıyla çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. İWT bünyesinde işlenen kişisel veriler müşterinin sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde, aşağıda detaylı belirtilen, kişisel veri işleme şartları uyarınca işlenmektedir:
1. Faturaların oluşturulması ve ticari defter ve kayıtların tutulmasının Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunu uyarınca zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-a,
2. Müşteri sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle KVKK m.5/2-c,
3. Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle m./5-ç,
4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle m./5-ç.
5. KVKK m. 5/1 kapsamında açık rızanın varlığı uyarınca işlenmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
KVKK uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://[email protected] e-posta adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. İWT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel
verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak İWT’ye iletebilirsiniz. Bu çerçevede, İWT’ye KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi “ İWT DİJİTAL MEDYA AJANSI LTD. ŞTİ. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:185 K:6 D:601 Alsancak-Konak / İzmir “ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir ve/veya iadeli taahhütlü posta, noter ve/veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.